Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

STATUT

Stowarzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 §2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chotomowie gmina Jabłonna. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014r., poz. 1118 tekst jednolity) oraz niniejszego statutu.

§4

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach a także łączyć się w związki, i zawiązywać spółki prawa handlowego.

 §7

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o pracę społeczną członków, do niektórych prac może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 2. Wynagrodzenie pracownika pokrywa się z majątku
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 §8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Pobudzanie świadomości społeczeństwa, poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska, oraz na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. Kultywowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-oświatowych,
 3. Integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, edukacja pszczelarzy i osób zainteresowanych założeniem pasieki,
 4. Działanie na rzecz stałego rozwoju pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy,
 5. Współpraca z jednostkami gospodarki rolno-leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających i jej racjonalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły,
 6. Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska naturalnego,
 7. Zapobieganie chorobom oraz zatruciom pszczół i innych owadów zapylających,
 8. Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

§9

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik edukacyjno-promocyjnych w zakresie działalności Stowarzyszenia, w środowisku w tym do osób z niepełnosprawnościami.
 2. Organizowanie i współorganizowanie spotkań, prelekcji, konferencji naukowych, szkoleń, wystaw, konkursów oraz innych imprez popularyzujących wiedzę o znaczeniu owadów zapylających dla środowiska,
 3. Utworzenie ośrodka informacji i współpracę z lokalnymi mediami,
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. Zaopatrywanie członków Stowarzyszenia w środki potrzebne w prowadzeniu pasiek, sprzęt pasieczny, leki do zwalczania chorób pszczół, pasze, matki pszczele, badania miodu i inne,
 6. Zakup pomocy edukacyjnych i sprzętu w celu wynajmowania dla członków Stowarzyszenia,
 7. Promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu i profilaktyce chorób oraz pomoc pszczelarzom w obrocie miodem i produktami pszczelimi,
 8. Organizowanie warsztatów w zakresie doskonalenia wiedzy i praktyk służących kształtowaniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów pszczelich oraz zdrowia pszczół,
 9. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących pszczelarstwa i owadów zapylających,
 10. Opiniowanie projektów dotyczących funkcjonowania pszczelarstwa i ochrony środowiska.

 

 Rozdział III Członkowie - prawa i obowiązki

§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Do Stowarzyszenia należeć mogą członkowie: zwyczajni, wspierający i honorowi. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską oraz opłaci składkę członkowską. Złożenie deklaracji jest wyrażeniem woli przystąpienia do Stowarzyszenia i akceptacji postanowień statutu.

 §12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu lub 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych.
 3. Członek honorowy posiada uprawnienia członka zwyczajnego i jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

 

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. Udziału w zebraniach wykładach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. Zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia

 

§15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brać udział w działalności Stowarzyszenia,
 2. Przestrzegać statut i uchwały władz Stowarzyszenia,
 3. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie,
 4. Wykonywać prace na rzecz Stowarzyszenia w ramach realizacji celów Stowarzyszenia oraz rocznego planu

§16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak służyć głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§17

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
  1. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  3. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  4. nieopłacania składek za rok bieżący w rozliczeniu do 30 listopada bieżącego roku,
  5. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 3. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby

 

§18

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 §19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja

 §20

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania + jeden.

 §21

Wykreślony (Uchwała UWZC nr 12/2023)

 §22

 1. Uchwały organów władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów członków danego organu,
 2. Głosowanie jest jawne, a w sprawach osobowych tajne,
 3. Walne Zebranie Członków i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków mogą odbywać się z wykorzystaniem usług internetowych umożliwiających wymianę informacji oraz kontakt wszystkich uczestników takiego spotkania,
 4. Głosowanie odbywać się może z wykorzystaniem internetowych serwisów zapewniających możliwość jednoznacznego liczenia ilości oddanych głosów,
 5. Czas głosowania z wykorzystaniem usług internetowych nie może trwać dłużej niż 48 godzin chyba że uczestnicy spotkania internetowego określą inny czas.

 §23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Biorą w nim udział:
  1. z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni
  2. z głosem doradczym ? członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście,
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne,
 3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50% plus jeden w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, który może być w odstępie 15 minut od pierwszego.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

 

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w statucie,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i preliminarza finansowego Zarządu,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy ocenionych przez Komisję Rewizyjną,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu, wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powoływania i odwoływania wszystkich władz Stowarzyszenia,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczny członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wpłynięcia wniosku W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd jest ono zwoływane przez Komisję Rewizyjną w ciągu 14 dni.

 §26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot kosztów związanych z pełnieniem obowiązków społecznych z wyboru oraz ekwiwalent za posiedzenia Zarządu i działalność organizacyjno- statutową.

 §27

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób ( w tym : Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza).
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były lub są skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 §28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Organizowanie i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Sporządzanie planów pracy i budżetu oraz gospodarowanie funduszami statutowymi, sprawowanie kontroli nad księgowością Stowarzyszenia.
 3. Sprawowanie opieki nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,
 5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Przyjmowanie i skreślanie członków,
 8. Powoływanie jeśli zajdzie taka potrzeba Komitetu Naukowo Doradczego
 9. Przedstawianie propozycji wysokości składek członkowskich,
 10. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o nadanie godności „Członka Honorowego”
 11. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 12. Składanie obowiązkowych sprawozdań do organu nadzorującego.

 §29

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa działających łącznie z członkiem zarządu.

 §30

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz na rok.
 2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania składa na Walnym Zebraniu Członków,
 3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza,
 4. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej występuje jako pełnomocnik Walnego Zebrania Członków do zawierania umów z członkami Zarządu.
 6. Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 7. Osoby te mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów.

 §31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. Nadzór nad gospodarką finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów, ogłaszanych konkursów, wykonywanych zadań zleconych itp.
 3. Składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. Opiniowanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
 6. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu

 §32

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze uzupełnienia , której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 §33

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie
  2. darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  4. dochody z działalności gospodarczej
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
 4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członkami.

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

 

§35

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  a. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46.36.Z
  b. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
  c. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 47.91.Z
  d. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.1
  e. działalność agencji reklamowej 73.11.Z
  f. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 73.12.C
  g. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
  h. działalność fotograficzna 74.20.Z
  i. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
  j. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii i edukacji 72.11.Z
  k. działalność związania z organizowaniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
  l. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
  ł. działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 91.04.Z

 §36

Niniejszy statut oraz inne dokumenty wewnętrzne tworzone w jego oparciu zabraniają:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
 3. Wykorzystania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których mają udziały członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 §37

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku obecności co najmniej 2/3 członków zapada decyzja o ponownym zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni,
 3. Uchwały w przedmiocie likwidacji majątku Stowarzyszenia zapadają prawomocnie większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

 

§38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa Kodeksu Cywilnego.

Chotomów, 29.03.2023 r.

Kontakt do nas+48 608 594 113
Napisz do naskontakt(at)nasze-pszczoly.pl
Adres Stowarzyszeniaul. Ogrodowa 17, 05-123 Chotomów